عکاسی معماری،از زیر شاخه های عکاسی تبلیغاتی شامل مجموعه هایی میشود که نیاز به معرفی بنا در آن وجود دارد.مثل هتل ها،خانه های تاریخی و …

این نوع عکاسی به کارفرما این امکان را میدهد که پیش از مراجعه مخاطب در ذهن او نمایشی از مجموعه خود را به وجود آورد در واقع این نیاز در ذهن مخاطب وجود دارد که بتواند

پیش از مراجعه این تصور را داشته باشد تا بتواند با میل و بررسی های قبلی به آنجا مراجعه کند.

عکاسی معماری نیاز به دانش معماری دارد و از طرفی دیگر باید تمام خصوصیات بصری و کاربردی هر بنا با توجه به نیاز کارفرما بررسی و با شناسایی مخاطبان در جهت رسیدن به

اهداف تبلیغاتی انعکاس داده شود.باز هم در اینجا تخصص و تجربه در کنار یکدیگر میتواند شما را  به این هدف برساند.ما تیمی را در اختیار شما قرار میدهیم که این خصوصیات را

داشته باشد.

فهرست